Komunikacja z Akcjonariuszami

Real Management S.A.
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350480

NIP: 9512040220
REGON: 017506255

kapitał zakładowy 720 000 zł, opłacony w całości